CAT-Competentieprofiel Level 3

Laatst ge-update op 18 oktober 2018

 

Wat maakt jou een level 3 CAT-therapeut?
Op deze pagina legt het CAT-complementair je in begrijpelijke woorden uit wat het CAT-Competentieprofiel inhoudt voor een level 3 CAT-therapeut. Het is belangrijk om een totaalbeeld van jouw therapeutische vorming te hebben. Niet alleen voor het CAT, maar ook voor jezelf! Wat doe je nu eigenlijk in de praktijk? Hoe help en begeleid jij mensen? Is de informatie op je website eigenlijk wel actueel en geeft het een overzichtelijk, duidelijk en eerlijk beeld van jou als therapeut? Pas jij behandelvormen toe die binnen het aanvullend pakket van de zorgverzekeraars vallen? Zijn de behandelvormen die je toepast verzekerbaar (beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering)?

Screening door de Screening Commissie CAT-complementair
De screening commissie CAT-complementair screent alle onderdelen van je therapeutschap. Bij dit proces worden alle onderdelen van je therapeutische vorming en je praktijkvoering goed bekeken. Het is belangrijk in gedachten te houden dat je ook een visitatieplicht hebt als je aangesloten bent bij divisie CAT-complementair. Alle onderdelen van je therapeutschap en praktijkvoering moeten degelijk en van goede kwaliteit zijn.

Ik ben startend therapeut, help!
Als je startend therapeut bent en als jij je zorgen maakt of jij wel aan het competentieprofiel kunt voldoen, dan begrijpt het CAT dit. Als jij kiest voor het CAT, dan wordt CAT-complementair jouw beroeps- en belangenorganisatie die je bijstaat op weg naar het voldoen aan het beroeps competentieprofiel. Druk op de ketel? Natuurlijk, maar wel op een prettige en zinvolle wijze! Het CAT is opgericht om therapeuten te helpen voldoen aan eisen van de  Nederlandse wet, zorgverzekeraars en koeporganisaties voor zo laag mogelijke tarieven en met zo duidelijk mogelijke richtlijnen waar jij echt iets aan hebt.

Onderdelen van het CAT-competentieprofiel Level 3

1. Opleiding

Naast de PLATO norm moet een level 3 CAT-therapeut een vakgerichte opleiding hebben gevold. Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel level 3 moet je een complementaire (alternatieve) beroepsopleiding hebben gevolgd en afgerond die je op HBO werk en denk niveau brengt. Hierbij gaat CAT uit van een studie die als vakopleiding kan worden gezien. Accreditatie voor deze opleidingen dient te worden gegeven door SKB, CPION, KTNO of SNRO. De opleiding dient minimaal te zijn geaccrediteerd op 15 ECTS. Het is belangrijk alle onderdelen van je therapeutschap te overzien en zeker te weten dat jij je cliënten in je praktijk op een beroepsmatige en verantwoordelijke manier kan behandelen.

2. Meerdere modules?

Het kan zijn dat je meerdere kortere HBO modules (blokken) hebt gevolgd. Het bij elkaar nemen van deze opleidingen wordt ”stapelen” genoemd. Dit ”stapelen” is alleen mogelijk als het op een verstandige wijze gebeurt en onder de volgende voorwaarden:

1. Alle opleidingen voldoen aan kwaliteitsstandaarden waar de CAT-screening commissie mee akkoord gaat. De opleidingen dienen door CPION, SNRO, SKB (in bepaalde gevallen KTNO) of beroepsorganisaties/koepels erkend te zijn.

2. De opleidingen hebben een verschillende inhoud en zijn samen verantwoordelijk voor jouw complete therapeutische vorming. Bijvoorbeeld: het volgen van 3 opleidingen technieken hypnose, met ongeveer dezelfde inhoud vullen elkaar niet aan maar herhalen elkaar en zorgen niet voor een volledige vorming van het hypnotherapeut-schap. Alleen als het ”stapelen” gezorgd heeft voor een verantwoorde en kwalitatieve vormgeving van het therapeutschap kan het CAT-complementair waarborgen dat de therapeut voldoet aan de kwaliteitsstandaarden van het CAT-competentieprofiel level 3. Voor meer inzicht in wat deze therapeutische vorming inhoudt verwijzen we je naar onderdeel 5: therapeutische vorming.

3. Korte opleidingen/cursussen en bijscholingen (denk aan opleidingen van enkele ECTS) mogen niet meegeteld worden. Om meegeteld te kunnen worden, dient de opleiding uit minimaal 15 ECTS (waarvan 60 uur docentcontacturen) te bestaan.

4. Bij elkaar dien je op een totaal van minimaal 15 complementaire ECTS uit te komen. Stapelen in level 3 zorgt dus altijd voor meer dan 15 ECTS.

5. Het moet gaan om afgeronde opleidingen, deelcertificaten kunnen niet meegeteld worden.

3. PLATO norm

Van elke CAT-level 3 therapeut wordt geëist dat zij een opleiding Medische Basiskennis en/of een opleiding Psychosociale Basiskennis hebben gevolgd die voldoet aan de PLATO-eindtermen of vrijstelling heeft hiervoor. Dit kun je eenvoudig controleren op de certificaten die je ontvangen hebt van deze opleidingen of door te kijken op de website van de instituten die deze opleidingen geven. Een goed opgeleide zorgaanbieder zal sneller de grenzen van zijn/haar kunnen herkennen en doorverwijzen als een behandeling niet meer verantwoord is. Het is belangrijk de beperkingen van je therapeutschap te kennen en in de praktijk goed te handelen als iets buiten je behandelgebied valt. Bijvoorbeeld: Een complementair behandelaar mag nooit diagnoses stellen en moet altijd doorverwijzen naar de huisarts als er aanwijzingen zijn dat de cliënt in kwestie bijvoorbeeld psychiatrische stoornissen heeft. Deze klachten vallen buiten de reikwijdte van de capaciteiten van een complementair behandelaar. Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel level 3 moet de therapeut de PLATO kennis elk jaar up to date houden door deze bij te scholen (totaal 6 uur per jaar bijscholing Mbk en/of Psbk).

4. Erkende opleidingen

Beroepsopleidingen die geaccrediteerd zijn door het SNRO, CPION, SKB of KTNO geven de therapeut direct toegang tot CAT-level 3. Daarnaast is er een lijst van opleidingen op de CAT-complementair website die tevens toegang geven tot CAT-level 3 omdat deze geaccrediteerd zijn door andere instituten of beroepsorganisaties/koepels. Is jouw opleiding nergens door erkend? Dan screent de CAT-screeningcommissie jouw opleiding.

5. Therapeutische vorming

Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel moet je als behandelaar een kwalitatieve en volledige therapeutische vorming kunnen onderbouwen. Deze therapeutische vorming is ontstaan door je opleiding(en) en door je praktijkervaring en bestaat uit de volgende onderdelen: 1: Theoretische kennis. Het is belangrijk specifieke kennis te hebben over je eigen vakgebied. Bijvoorbeeld: een hypnotherapeut begrijpt precies wat hypnose en regressie is, hoe het in theorie werkt en waar je het in theorie voor in kunt zetten. 2: Praktische uitvoering behandelvorm. Je dient geleerd te hebben je technieken aantoonbaar in de praktijk te kunnen toepassen.. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut beheerst de basis technieken hypnose en weet tijdens de gesprekken met de cliënt hoe in te spelen op de actualiteiten in de casus. 3: Planmatig werken. De behandelaar sluit een behandelovereenkomst met de cliënt en heeft van te voren een duidelijk plan van aanpak. 4: Therapeutische relatie. De behandelaar is in staat een verstandige therapeutische relatie met de cliënt te onderhouden en respecteert de beperkingen van deze relatie. 5: Hulpvraag formuleren en behandelplan vormgeven. De therapeut is in staat een hulpvraag te formuleren en daarop volgend een behandelplan op te stellen. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut constateert (let op: een complementair behandelaar mag geen een diagnose stellen, dit doet de huisarts!) dat de cliënt hulp nodig heeft bij pleinvrees en stelt een behandelplan op om samen met de cliënt te werken aan herstel van deze klacht. 6: Evaluatie en reflectie. Je moet als therapeut in staat zijn je behandeling en sessies te evalueren en kritisch te kunnen reflecteren op de aanpak en eigen handelen. Bijvoorbeeld: gedurende de behandeling maakt de hypnotherapeut de balans op, hoe gaat het met de therapie en hoe is de uitwerking op de cliënt? Hoe is de interactie tussen cliënt en de hypnotherapeut? Zijn er verbeterpunten? 7: Indicatiestelling. Dit is het eerste contact dat de behandelaar heeft met de cliënt voorafgaand aan de behandeling. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut brengt bij het eerste ”intakegesprek” grofweg in kaart wat het doel is van de behandeling van de cliënt. 8: crisisinterventies. Bij een mogelijke onhoudbare toestand tijdens of voorafgaand aan de handeling is de therapeut in staat om een interventie te plegen. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut ondervindt dat de cliënt verslavingsproblematiek heeft die zo disruptief is dat de cliënt (en de behandeling) zo niet verder kan. De hypnotherapeut legt tijdens een interventie uit, aan de cliënt en mogelijk ook aan zijn of haar familie/directe omgeving, dat de cliënt hiervoor geholpen dient te worden door specialisten in een verslavingskliniek. 9: Kennis van de beroepspraktijk, praktijkvoering en juridische aspecten. De behandelaar begrijpt wat een degelijke praktijkvoering inhoudt, werkt beroepsmatig en begrijpt de juridische verplichtingen en beperkingen die voortvloeien uit het voeren van een complementaire praktijk. 10: Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren. De behandelaar onderhoudt contact met collega’s in het veld die aan het CAT-competentieprofiel voldoen. De behandelaar en zijn/haar cliënten halen daar profijt uit. Bijvoorbeeld: De hypnotherapeut loopt tegen klachten van de cliënt aan die hij als lichaamsgericht beschouwt. Vervolgens verwijst de hypnotherapeut de cliënt door naar een holistische masseur die de behandeling van deze client overneemt.

6. Zorgverzekeraars

Elke therapeut die voldoet aan het CAT-competentieprofiel level 3 begrijpt dat zijn of haar cliënten de behandelingen gedeeltelijk vergoed kunnen krijgen door de volgende zorgverzekeraars:

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZFCZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden ZorgMenzisPMA, Anderzorgde drie Zorgkantoren Groningen Twente en ArnhemMenzis Zorgaanbod (MEZ)

De level 3 CAT-therapeut respecteert de zorgverzekeraar en houdt zich aan de eisen die deze zorgverzekeraars stellen door zich aan te sluiten bij het CAT. Beroepsorganisatie CAT waarborgt deze eisen zodat jij onbezorgd je praktijk kunt voeren. Mocht het CAT wat betreft je werk of je praktijkvoering iets opmerken dat niet voldoet aan de eisen van zorgverzekeraars, dan gaat het CAT een gesprek met je aan waarin zij met je zullen doornemen wat er eventueel aangepast kan worden. Het CAT de garandeert dat het nooit meer eisen aan je praktijk zal stellen dan strict noodzakelijk.

Het is belangrijk dat je als behandelaar let op wat er wel of niet vergoed wordt door de zorgverzekaars. Als je beroepsorganisatie je heeft uitgelegd dat een bepaalde behandelvorm niet wordt vergoed door een van de zorgverzekeraars, moet dit duidelijk worden gecommuniceerd naar je klanten. Zodoende komen er geen onterechte vragen voor vergoedingen voor uitgesloten behandelvormen binnen bij de zorgverzekeraar.

7. Inrichting praktijkruimte

Je praktijk moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het is begrijpelijk dat dit enige onzekerheid voor je oplevert. Voldoet je praktijk eigenlijk wel aan deze voorwaarden? En wat zijn deze voorwaarden dan precies? De visitatie commissie CAT-complementair staat je graag bij tijdens dit proces en heeft voor iedere situatie handige tips en manieren om regels toe te passen. Je kunt deze regels nalezen in het CAT-complementair-Reglement 2.2. Alle level 3 CAT-therapeuten hebben visitatie plicht en moeten gevisiteerd worden door CAT-visiteurs. Indien aantoonbaar met een positief visitatieverslag kan deze uitgesteld worden als je praktijk al eerder gevisiteerd is binnen de juiste termijn.

8. Intervisie

Voor level 3 en level 5 CAT-therapeuten is intervisie verplicht. Het is belangrijk contact te houden met je collega’s en je kennis up to date te houden door de intervisie bijeenkomsten bij te wonen. Vergeet niet dat het CAT-complementair als jouw beroepsorganisatie verantwoordelijk is voor het handhaven van de kwaliteit van je praktijkvoering.

Intervisie groepjes op locatie in de regio
Misschien heb jij al een leuk intervisie groepje en wil je deze graag behouden. Je spreekt bijvoorbeeld af met vakgenoten uit de regio bij elkaar thuis of bij elkaar in de praktijk. Op deze manier is intervisie zinvol, essentieel en zelfs sociaal. Dit is de klassieke manier van intervisie die ook binnen het CAT gangbaar is.

Wat zijn de basisregels?

 • Elke intervisie groep moet uit tenminste drie therapeuten bestaan
 • Deze therapeuten voeren een behandelvorm uit die hetzelfde of vergelijkbaar is met die van jou
 • Intervisie moet 6 uur per jaar plaatsvinden verspreid over een kalenderjaar
 • Tijdens een intervisie worden besproken cliënten geanonimiseerd behandeld
 • Een intervisie sessie duurt tenminste 2 uur
 • Na elke intervisie sessie upload elke deelnemende CAT-therapeut van de intervisie groep een ingevulde versie van het CAT-intervisieverslag in zijn/haar account op de website.

Hoe vind ik mede CAT-therapeuten om een groepje te starten?
Deze kun je vinden op deze website in het menu onder ‘therapeuten’. Je vindt daar twee kaartjes, 1 voor level 3 therapeuten en 1 voor level 5-therapeuten. Kijk voor meer informatie ook naar www.catcomplementair.nl/intervisie.

9. Bij- en nascholing

Alle bij- en nascholing die geaccrediteerd is door het CPION, SNRO, SKB of KTNO voldoet aan de eisen van het CAT-competentieprofiel level 3 en is geldige bijscholing. Ook als bijscholing in de lijst geaccrediteerde bij- en nascholing op de website staat van CAT-complementair is de bij- en nascholing geldig. Jaarlijks gaat dit om:

Minimaal 6 uur vakliteratuur, 2 uur vrije invulling, minimaal 6 uur aan vakgerichte bijscholing, 6 uur bijscholing MBK/PsBK

Vergeet dus ook niet dat de PLATO kennis up to date moet blijven! Elk jaar wordt er verwacht dat je geldige bijscholing volgt voor de Medische basiskennis en/of de Psychosociale basiskennis.
LET OP: De jaarlijkse bij- en nascholingsuren mag je verspreid over 3 jaar uitspreiden. Bijvoorbeeld: Een hypnotherapeut volgt een bijscholing NLP van 18 studiebelastingsuren. Dit levert de therapeut voldoende vakgerichte bij en nascholing op voor 3 kalenderjaren omdat deze 6 uur per jaar vakgerichte bijscholing moet volgen.

10. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris

Elke CAT-therapeut kan zich met korting aansluiten bij het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Deze rijks erkende en onafhankelijke geschilleninstantie is mede opgericht door de familie van der Wilk, de oprichters van het CAT-collectief en het CAT-complementair. Het CAT bestuur achtte het noodzakelijk dat deze als jouw beroeps- en belangenorganisatie kan garanderen dat je in geval van klachten een goede klachten en geschillenafhandeling krijgt. Als een van je cliënten een klacht heeft over de behandeling dan heeft deze daardoor de mogelijkheid deze in te dienen bij CAT. CAT brengt vervolgens de GAT-klachtenfunctionaris op de hoogte van de klacht. Deze zal met jou en je cliënt in gesprek gaan met als doel samen tot een oplossing te komen waar iedereen zich goed bij voelt. Sinds de invoering van de wet Wkkgz is het wettelijk verplicht dat jij als therapeut deze service aan je klanten biedt. Zodoende wordt dit ook van je gevraagd als jij aan het CAT-competentie profiel wilt voldoen.

11. Een onafhankelijke geschillencommissie

Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel dien jij aangesloten te zijn bij een volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. De Wkkgz partner van het CAT-complementair is het GAT: Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Mocht een cliënt een klacht hebben over je behandeling dan kan deze de klacht neerleggen bij het CAT-complementair die deze klacht bij de volledig onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris brengt. Mocht de GAT-klachtenfunctionaris niet tot een oplossing komen samen met jou en je cliënt dan heeft de klager de gelegenheid de klacht, die nu een geschil is geworden, voor te leggen aan de geschillencommissie. De klager dient om deze stap te nemen het klachtengeld (125 euro) te betalen aan de commissie. Dit klachtengeld krijgt de klager terug als deze in het gelijk wordt gesteld. Deze commissie kan vervolgens tot zes weken de tijd nemen om te oordelen en te komen tot een bindend advies. De proceskosten hiervoor kunnen oplopen tot een bedrag van 5000 euro. Het oordeel van de geschillencommissie kan bestaan uit een schadeclaim die kan oplopen tot totaal 25.000 euro.  De volledig onafhankelijke geschillencommissie van het GAT bestaat uit 2 objectieve advocaten en complementaire vakspecialisten. Zodoende kan er een objectief en juist oordeel tot stand komen. De wet bepaalt dat indien de klager in het gelijk wordt gesteld, de proceskosten en de eventuele schadeclaim op jou als therapeut worden verhaalt. Hier komt een goede beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering om de hoek kijken!

 

Het Wkkgz proces

12. Een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel moet je als therapeut een degelijke beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit is nodig om een aantal redenen: 1. Het Wkkgz proces. Zoals je kunt lezen in punt 11 kan in het laatste stadium van het Wkkgz proces een degelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van groot belang zijn voor de therapeut. De polis van je verzekering dient dan de Wkkgz proceskosten en de daaruit eventueel voortkomende schadeclaim te dekken. Het is onnodig om te onderstrepen dat dit erg belangrijk is. 2. Schade buiten de Wkkgz. Daarnaast kan er sprake zijn van schade die buiten de Wkkgz valt, ook deze schade dient gedekt te worden in de polisvoorwaarden van je beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het CAT heeft een als verzekeringspartner het BAT: Beroepsverzekeraar Aanvullende Therapeuten, waar jij met korting een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af kunt sluiten. Ook productaansprakelijkheid valt onder de BAT polis. Kort en duidelijk leggen wij aan je uit wat beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid inhoudt:

 

 • Beroepsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schadeclaims die voortkomen uit behandelingen die je geeft als complementair behandelaar. Bijvoorbeeld: na de hypnotherapeutische sessie heeft de cliënt chronisch hoofdpijn. De cliënt wordt in het gelijk gesteld en de hypnotherapeut moet de proceskosten en een schadeclaim betalen. De volledige Wkkgz reikwijdte valt onder beroepsaansprakelijkheid.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die je cliënt kan oplopen die buiten je behandelingen valt maar wel binnen de verantwoordelijkheid van je bedrijf. Bijvoorbeeld: Een cliënt krijgt na de hypnotherapeutische behandeling een loszittende dakpan op het hoofd bij het verlaten van de praktijkruimte van de hypnotherapeut. De schade moet vervolgens vergoed worden door de hypnotherapeut omdat deze hiervoor aansprakelijk is.
 • Productaansprakelijkheid: Deze dekt je tegen schade die voort komt uit de verkoop van complementaire producten of alternatieve geneesmiddelen.
13. AVG en privacy protocol

Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel moet je je als therapeut houden aan de eisen van de AVG. Dit is Europese privacy wetgeving die sinds 2018 moet worden nageleefd door complementaire beroepsbeoefenaars. Het CAT helpt je op eenvoudige en overzichtelijke wijze te voldoen aan de AVG met richtlijnen van RBCZ en CAT. Deze richtlijnen zijn voor elke CAT-therapeut inzichtelijk op de therapeuten login pagina van de site van CAT. AVG: het valt wel mee! Ons duidelijke stappenplan is voor geen enkele therapeut een probleem. Het CAT denkt met je mee.

14. Website behandelaar

Om aan het CAT-competentieprofiel te voldoen moet je als therapeut een duidelijke representatieve website vormgeven die een duidelijk en eerlijk beeld geeft van jou als behandelaar. Op deze website wordt duidelijk omschreven wat de behandelvormen zijn die je toepast in je praktijk, wat de prijzen zijn van je behandelingen en welke behandelingen die je geeft gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering en welke behandelingen niet vergoed worden. Op de website is het virtuele CAT-complementair schild geplaatst en op de website wordt melding gemaakt van de Wkkgz geschilleninstantie waar je bent aangesloten. Als dit het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten) is, dan kun je ook het virtuele GAT schild op je website plaatsen. Zodoende krijgen je cliënten een indruk van wat zij kunnen doen als zij niet tevreden zijn over de behandeling en weten zij dat je aangesloten bent bij een erkende beroepsorganisatie. Door het geven van deze informatie op je website kan je (potentiële) client dan eventueel ook nagaan of je echt aangesloten bent bij het CAT. Vergeet op je website niet aan te geven welk level CAT-therapeut je bent!

15. Uitgesloten behandelvormen

Er zijn behandelvormen uitgesloten van het CAT

Deze behandelvormen zijn uitgesloten op basis van regelgeving die actueel is rondom deze behandelvormen.

 • Tantra massage: Voor dit werk kan in bepaalde gevallen een vergunning tot sekswerker nodig zijn.
 • Natte cupping/Wet cupping/Bloed cupping/Hijama: Deze behandelvorm grenst aan de illegaliteit in Nederland.
 • THC Wietolie productie en verkoop: Zonder overheidsgoedkeuring THC produceren en verkopen is verboden in Nederland.

Behandelvormen die niet vanuit het aanvullende pakket vergoed worden door elke zorgverzekeraar:

 • Halotherapie: De Menzis groep: Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ) vergoeden halotherapie niet als de behandeling uitgevoerd wordt als groepsbehandeling. Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF vergoeden halotherapie niet omdat deze behandelvorm geen eigen Vektis code heeft. Halotherapie valt bij Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF niet onder natuurgeneeskunde of onder natuurgeneeskunde overig.

Behandelvormen die vanuit het aanvullende pakket voor vergoedingen in aanmerking komen bij de CZ groep: CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg (behandelvormen die niet in deze lijst worden worden niet vergoed met ingang van 1 januari 2019):

 

 • Acupunctuur
 • Chiropractie
 • Homoepathie
 • Osteopathie
 • Natuurgeneeskunde. Hieronder vallen:
 • Antroposofisch consult
 • Auriculotherapie (ooracupunctuur)
 • Haptonomie/Haptotherapie
 • Kinesiologie
 • Musculoskeletale geneeskunde
 • Orthomanuele geneeskunde
 • Reflexzone therapie/voetreflextherapie
 • Shiatsu 
  Andere vormen van natuurgeneeskunde vergoeden zij niet
 • Psychosociale zorg Hieronder vallen:
 • Behandeling psychotherapie 24500
 • Behandeling hypnotherapie 24501
 • Behandeling kunstzinnige therapie 24502
 • Behandeling Gestalttherapie 24503
 • Counseling 24506
 • Behandeling integratieve psychotherapie 24511
 • Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie 24513
 • Behandeling creatieve therapie (vaktherapie) 24514
 • Behandeling psychomotorische kindertherapie 24515
 • Behandeling emotioneel lichaamswerk 24516
 • Behandeling haptotherapie 24517
 • Psychologische begeleiding 24700
  Andere vormen van Psychosociale therapie vergoeden zij niet
16. Respecteren CAT-gedachtegoed

Om te voldoen aan het CAT-competentieprofiel moet je als therapeut het CAT-gedachtegoed respecteren. Hoe is dit gedachtegoed ontstaan? En waar staat het voor? We leggen het je zo kort en krachtig mogelijk uit:

 • Het CAT- gedachtegoed is gebaseerd op het levenswerk van hypnotherapeut Rob van der Wilk
 • Het CAT-gedachtegoed is uitgewerkt en wordt verder vorm gegeven door Marianne, Jethro en Ervee van der Wilk
 • Het CAT-gedachtegoed wordt onder andere uitgewerkt en in de praktijk gebracht door het bestuur van het CAT Collectief, het CAT-complementair en het GAT Geschillen Alternatieve Therapeuten.

Wat staat het CAT-gedachtegoed voor:

 • Iedereen die complementair behandelaar wil zijn, moet hiertoe de kans krijgen
 • Iedereen die kennis wil maken met complementaire geneeswijzen moet dit kunnen doen
 • Complementaire geneeswijzen zijn essentieel voor een gezonde samenleving
 • Samenwerking met de reguliere gezondheidszorg is essentieel
 • CAT zet zich in om ingewikkelde zaken begrijpelijk te maken voor behandelaars en hun cliënten
 • Alle complementaire behandelaars worden binnen CAT als gelijkwaardig gezien en behandeld
 • Hoge kosten mogen complementaire beroepsbeoefenaren niet in de weg staan om een goede praktijk te voeren
 • Hoge kosten mogen complementaire beroepsbeoefenaren niet in de weg staan om een inkomen te genereren
 • Hoge kosten mogen cliënten niet in de weg staan kennis te nemen/gebruik te maken van complementaire geneeswijzen
 • Een CAT-therapeut heeft tot doel kort-oplossingsgericht te werken
 • Een CAT-therapeut heeft een holistische visie en benadering
 • Een CAT-therapeut heeft tot doel het zelfherstellend vermogen van de cliënt aan te spreken
 • Een CAT-therapeut werkt beroepsmatig
 • Een CAT-therapeut houdt zich aan de Nederlandse Wet
 • Een CAT-therapeut zet zich in om te groeien als therapeut
 • Een CAT-therapeut maakt nooit misbruik van iemand met een levensbedreigende ziekte
 • CAT streeft ernaar altijd vooruitstreven en innovatief te zijn, waar dit mogelijk is
 • CAT streeft er naar kosten- en milieubesparend te werken en heeft een duurzaam karakter in alle opzichten
 • Het CAT handelt altijd naar het belang van de CAT-therapeuten
 • Het CAT streeft naar zoveel mogelijk ruimte voor therapeuten om ”jezelf te mogen zijn en blijven”
 • Het CAT helpt therapeuten om met zo veel mogelijk comfort en met zo laag mogelijke kosten aan de Nederlandse wetgeving te voldoen
 • Het CAT heeft tot doel dat complementaire behandelaars in de toekomst hun werk kunnen en mogen blijven uitvoeren
17. Zelfherstellend vermogen

Om te voldoen aan het CAT-competentie profiel wordt van een complementair behandelaar een holistische visie en benaderingswijze verwacht die er op gericht is het zelfherstellend vermogen van de cliënt te activeren. In geen geval is een CAT-therapeut slechts een symptoombestrijder. De symptomen van de problematiek worden herleid naar de oorzaken van de symptomen en de therapeut streeft samen met de cliënt naar een volledig herstel waarbij de oorzaken van een klachtenpatroon worden weggenomen.

Bitnami